HOME > PROGRMAS > 교수소개
 
 
 
경영학 관광경영학 경영정보학 회계학
국제통상학 의료경영학  
직함   교수
이름   공 명 재
전화   580-6382 [의418]
   
직함   교수
이름   권 업
전화   580-6384 [의415]
   
직함   교수
이름   김 남 영
전화   580-6386 [의309]
   
직함   교수
이름   김 영 인
전화   580-6375 [의333]
   
직함   교수
이름   안 봉 근
전화   580-6380 [의228]
   
직함   교수
이름   이 지 우
전화   580-6381 [의508]
   
직함   교수
이름   정 기 웅
전화   580-6383 [의510]
   
직함   교수
이름   정 재 엽
전화   580-6377 [의413]
   
직함   교수
이름   홍 관 수
전화   580-6379 [의509]
   
직함   교수
이름   박 주 홍
전화   580-6387 [의419]
   
직함   교수
이름   신 진 교
전화   580-6388 [의512]
   
직함   부교수
이름   김 경
전화   580-6385 [의507]
   
직함   부교수
이름   이 형 탁
전화   580-6372 [의517]
   
직함   조교수
이름   유 재 언
전화   580-6435 [의230]
   
직함   조교수
이름   강 석 민
전화   580-6390 [의417]
   
직함   조교수
이름   김 대 원
전화   580-6374 [의517]
    
직함   조교수
이름   이 돈 희
전화   580-6376 [의412]
    
직함   조교수
이름   강 영 희
전화   580-6378 [의513]
    
직함   조교수
이름   김 경 호
전화   580-6389 [의414]
    
직함   교수
이름   강 인 호
전화   580-6404 [의513]
   
직함   교수
이름   김 원 인
전화   580-6402 [의227]
   
직함   교수
이름   오 익 근
전화   580-6403 [의308]
   
직함   부교수
이름   김 영 규
전화   580-6405 [의232]
   
직함   조교수
이름   홍 경 완
전화   580-6407 [의516]
   
직함   조교수
이름   박 상 희
전화   580-6401 [의224]
   
직함   조교수
이름   조 우 제
전화   580-6432 [의217]
   
직함   조교수
이름   전 수 현
전화   580-6406 [의511]
   
직함   교수
이름   강 문 식
전화   580-6415 [의311]
   
직함   교수
이름   김 영 문
전화   580-6413 [의310]
   
직함   교수
이름   손 달 호
전화   580-6414 [의330]
   
직함   교수
이름   유 상 진
전화   580-6411 [의332]
   
직함   교수
이름   최 무 진
전화   580-6412 [의331]
   
직함   부교수
이름   이 충 권
전화   580-6416 [의329]
   
직함   조교수
이름   배 재 권
전화   580-6410 [의514]
   
직함   교수
이름   박 무 현
전화   580-6393 [의328]
   
직함   교수
이름   이 중 희
전화   580-6395 [의226]
   
직함   부교수
이름   도 상 호
전화   580-6397 [의229]
   
직함   부교수
이름   안 홍 복
전화   580-6398 [의231]
   
직함   조교수
이름   지 현 미
전화   580-6399 [의225]
    
직함   조교수
이름   손 혁
전화   580-6394 [의223]
    
직함   조교수
이름   윤 종 철
전화   580-6436 [의231]
    
직함   교수
이름   신 상 헌
전화   580-5595 [사309]
   
직함   교수
이름   이 기 동
전화   580-5223 [사410]
   
직함   교수
이름   조 현 정
전화   580-5382 [사250]
   
직함   교수
이름   하 영 석
전화   580-5374 [사437]
   
직함   부교수
이름   변 재 웅
전화   580-5384 [사112-1]
   
직함   부교수
이름   정 근 존
전화   580-5373 [사434]
   
직함   조교수
이름   박 성 호
전화   580-5471 [사112-2]
   
직함   조교수
이름   서 정 수
전화   580-5470 [사247]
   
직함   조교수
이름   최 성 희
전화   580-5434 [사441]
   
직함   조교수
이름   여 희 정
전화   580-5581
   
직함   조교수
이름   윤 경 일
전화   580-3739
   
 
 
 
     
 
Untitled Document